Almanyamaaslari.com olarak, bizlerin temel önceliği, platformumuzu ziyaret eden üyelerimiz, ziyaretçilerimiz ve değerli çalışanlarımızda dahil olmak üzere tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması ve bu verilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına dair uluslararası sözleşmelere ve özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile diğer ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde işlenmesidir. Bu bağlamda, veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması, işletmemizin en önemli değerlerinden biridir.

Kişisel verilerin korunması, sadece yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda platformumuzu güvenle kullanabilmeniz için sağladığımız bir taahhüttür. Bu yüzden, veri işleme süreçlerimizi, ilgili kişilerin haklarını tam anlamıyla koruyacak ve onlara verileri üzerinde kontrol sağlayacak şekilde titizlikle planlamaktayız. İlgili mevzuat çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve üçüncü partilere aktarılması süreçlerinde en yüksek güvenlik ve şeffaflık standartlarını uygulamaktayız.

Kapsam

Şirketimiz, bünyesindeki ziyaretçilerimizden iş bağlantılarımıza, iş ortaklarımızdan çalışanlarımıza, üyelerimizden üçüncü kişilere kadar geniş bir yelpazede yer alan tüm kişilerin kişisel verilerini kapsayan geniş ve kapsamlı bir politikaya sahiptir. Bu politika, şirketimizin sahip olduğu veya yönettiği her alanda, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili tüm faaliyetleri kapsar ve bu süreçlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini amaçlar.

Politikamızın temelinde, kişisel verilerin korunması ve gizliliğe saygı duyulması yatmaktadır. Bu doğrultuda, şirket olarak kişisel verilerin işlenmesine dair yürüttüğümüz tüm faaliyetleri, KVKK ve kişisel verilere ilişkin diğer ilgili mevzuatları dikkate alarak titizlikle planlamaktayız. Bu çerçevede, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve üçüncü partilere aktarılması süreçlerinde uluslararası standartları göz önünde bulundurarak en yüksek güvenlik önlemlerini almaktayız.

Tanım ve Kısaltmalar

Politikamız kapsamında yer alan özel terimler, kavramlar ve kısaltmalar, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi sürecindeki önemli unsurları tanımlamak için kullanılır. Bu terimler, politikanın anlaşılabilirliğini artırarak, hem şirket çalışanlarımıza hem de kişisel verileri işlediğimiz tüm kişilere, kapsamlı bir rehber sunmayı amaçlar. Aşağıda, bu politikada geçen bazı temel terimlerin ve kavramların detaylı açıklamalarını bulabilirsiniz:

  • Açık Rıza: Kişisel verilerin işlenmesi konusunda, ilgili kişinin özgür iradesiyle, konuya ilişkin yeterli bilgiye dayanarak ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde verdiği, belirli ve açık onayı ifade eder. Açık rıza, sadece belirli bir işlem için geçerli olup, o işlemle sınırlıdır.
  • Anonim Hale Getirme: Kişisel veriler üzerinde yapılan işlemler sonucunda, bu verilerin daha önce bir kişiyle ilişkilendirilebilmiş olmasına rağmen, hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda bir kişiyle eşleştirilemeyecek hale getirilmesini belirtir.
  • Çalışan: Şirket bünyesinde çalışan, şirketin iş süreçlerine dahil olan her türlü personeli kapsar. Bu terim, şirketin tüm çalışanlarını, yönetici kadrosundan destek personeline kadar geniş bir yelpazede ifade eder.
  • Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verileri işlenen, yani bu süreçten etkilenen her kişidir. Kişisel veri sahibi, verileri üzerinde çeşitli haklara sahip olan ve bu hakları KVKK kapsamında talep edebilen gerçek kişiyi ifade eder.
  • Kişisel Veri: Herhangi bir şekilde kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir gerçek kişilere ait olan tüm bilgileri kapsar. Bu bilgiler, bir kişinin kimliğini doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkarır.
  • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin daha hassas ve korunması gereken yönlerini ifade eden ve özel olarak korunması gerektiği kabul edilen kişisel verilerdir. Bu kategoride yer alan veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünceler, felsefi inançlar, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyetleri ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler, biyometrik ve genetik veriler gibi daha özel ve hassas bilgileri içerir.